Idea

W Unii Europejskiej Naukowo-Badawcze Centra Kompetencji są tworzone jako niezależne podmioty w oparciu o porozumienia pomiędzy czołowymi instytucjami sektora badawczo – rozwojowego i przedsiębiorstwami dotyczące współpracy w wąskich dziedzinach. Są one silnymi ośrodkami o charakterze wielodyscyplinarnym w fazie badań przedkonkurencyjnych oraz w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego dla zawodów wysoko-wyspecjalizowanych. Angażują w swoją działalność pomiędzy 20 a 100 pracowników naukowych. Dzięki połączeniu unikatowej infrastruktury, wieloletniego doświadczenia w zakresie naukowym i praktycznym oraz umiejętności do wytwarzania i wdrożenie najnowszych rozwiązań na skalę światową, centra te dążą do pozycji lidera w określonej niszy technologicznej.

Tworzone w ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT ma z założenia być jednostką wykonującą przede wszystkim badania kontraktowe w oparciu o wspólne uzgodnienia z podmiotami gospodarczymi, a także oferującą usługi dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw, która jednocześnie skupia się na kreowaniu nowych rozwiązań przekraczających obecny stan techniki. Ma to być jednostka aktywna w zakresie rozwoju umiejętności w oraz transferu technologii
do przedsiębiorstw, co znacznie przyczyni się do poprawy trafności podejmowanych decyzji inwestycyjno – wdrożeniowych w tychże przedsiębiorstwach.

Połączenie w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku dwóch uczelni wyższych i stworzenie nowej struktury organizacyjnej pod nazwą „Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie” otwarło nowe możliwości. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego będzie koordynatorem kilku branżowych centrów kompetencji (działających m.in. w branżach: chemicznej, drzewno-meblarskiej, spożywczej, IT oraz budowlanej), które stanowią interdyscyplinarne platformy naukowo-badawcze, skupiające się na rozwoju nowych rozwiązań wspólnie i dla przedsiębiorstw działających w woj. zachodniopomorskim, wspierając je tym samym w osiągnięciu
i utrwaleniu konkurencyjnej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dzięki połączeniu sił czołowych zespołów badawczych i ekspertów ze sfery nauki i gospodarki wokół kluczowych kompetencji w wąskich obszarach, centra te będą w ramach swojej dziedziny właściwym partnerem dla przedsiębiorstw oferujący im rozwiązania na poziomie najlepszych dostępnych technik.
Docelowo branżowe centra kompetencji działać będą w oparciu o programy strategiczne przygotowane i zarazem współfinansowane przez członków klastrów działających w woj. zachodniopomorskim. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają na czasie, będą miały szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie przekładać wiedzę na wartości rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych konfiguracjach, procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac badawczych,
ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, w przyszłość będą mogły przebiegać bardziej sprawnie.   

Kontakt

tel./fax. 091 449 60 79

klastry@zut.edu.pl